BESPLATNI TELEFON

Odgovore na sva pitanja potražite na broj:
 

080 02 03 13

e-mail:
 besplatni.telefon@holdina.ba

Ina Maziva
 

 

 

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Avenija V. Holjevca 10, 10 020 ZAGREB

 

o b j a v l j u j e  

prodaju NEKRETNINA u vlasništvu INA, d.d.

 

Tačka 1

 

 

 

·         Nekretnina se prodaje u zatečenom stanju kao knjižno vlasništvo.

·         Cijena za kupnju mora biti ponuđena u EUR.

·         Početna cijena nekretnine istaknuta je u EUR, a kupac plaća kupoprodajnu cijenu također u EUR.

·         Rok plaćanja kupoprodajne cijene je najduže do 60 (šezdeset) dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

·         Kao garanciju za ozbiljnost ponude, potrebno je uplatiti 10.000,00 EUR na žiro račun INA, d.d., Raiffeisen Bank d.d. Zagreb, IBAN broj HR70 2484 0081 1006 1948 3, poziv na broj: 076, a koji će cjelokupni uplaćeni iznos biti vraćen 15 (petnaest) dana od dana otvaranja ponuda na račun uplatitelja, ukoliko ista ne bude prihvaćena. Traženi iznos potrebno je uplatiti u EUR.

·         Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude za kupnju, INA, d.d. će zadržati uplaćeni iznos garancije.

·         Porez na promet nekretnina i sve ostale troškove u svezi s kupoprodajom i prijenosom vlasništva snosi kupac.

 

Ponude moraju sadržavati:

 

1.    ime i prezime, JMBG ponuditelja i njegovo prebivalište (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta i ID broj (za pravne osobe), te aktivnu e-mail adresu;

2.    presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe), odnosno rješenje o upisu u sudski registar (za pravne osobe);

3.    dokaz o uplaćenoj garanciji;

4.    broj računa ponuditelja i naziv banke na koji će se vratiti uplaćena garancija;

5.    redni broj nekretnine u oglasu, adresu i iskazanu površinu u m2 nekretnine iz tabele, za koju se daje ponuda za kupnju;

6.    ukupan iznos ponuđene cijene u EUR, kao i cijenu EUR/m2, te uvjete i način plaćanja za kupnju nekretnine;

 

 

Tačka 2

 

Pisane ponude u zatvorenoj omotnici dostaviti na adresu:

 

INA – Industrija nafte, d.d.

SEKTOR KORPORATIVNIH SERVISA

SLUŽBA UPRAVLJANJA IMOVINOM I USLUGAMA

PJ UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA

Ponuda za kupnju nekretnina – "NE OTVARATI"

Avenija Većeslava Holjevca 10

10 020  ZAGREB

 

Rok za dostavu ponuda je 30 (trideset) dan od dana objave oglasa za prodaju u javnim glasilima, zaključno s danom 3. juna 2015. godine.

 

Ponude će se javno otvarati 9. lipnja 2015. s početkom u 10,00 sati u Središnjem poslovnom objektu INA, d.d. u Zagrebu, Avenija V. Holjevca 10, u dvorani na mezaninu, te otvaranju ponuda koje vodi Povjerenstvo, mogu prisustvovati ponuditelji ponuda.

 

O rezultatima, sudionici će biti pisano obaviješteni na dostavljenu e-mail adresu.

 

Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o kupoprodaji u roku od 60 (šezdeset) dana od dana donošenja Odluke Uprave INA, d.d. o prodaji nekretnine.

 

Dodatne obavijesti i dogovor o pregledu nekretnine mogu se dobiti na telefone:

061/212 363.

 

INA, d.d. zadržava pravo na temelju ocjene povoljnosti ponude prihvatiti ponudu ili ne prihvatiti niti jednu ponudu, kao i pozvati na drugi krug nadmetanja (putem e-aukcije).

 

Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe s područja Republike Hrvatske i inozemstva.

 

Red
br.

VRSTA
NEKRETNINE

GRAD

ADRESA

POVRŠINA
/m2

KRATKI OPIS

VLASNIČKI
PODACI

POČETNA
PRODAJNA
CIJENA
u €

KOORDINATE

 

80

poslovna zgrada i dvorište

BiH,
Sarajevo

Azize Šaćirbegović 4b

1.003,10 m?
poslovna zgrada
611,00 m?
dvorište

poslovna zgrada na 3 etaže (prizemlje i 2 kata)

z.k.ul. 8428,
z.k.č. 467/123, 467/124,
k.o. Dolac

999.791,77

43°84'84.02"N 18°37'89.36"E

 

 

FOTOGRAFIJE I DOKUMENTI

Više o INA Maziva na
www.ina-maziva.hr
© HOLDINA d.o.o. Sarajevo