BESPLATNI TELEFON

Odgovore na sva pitanja potražite na broj:
 

080 02 03 13

e-mail:
 besplatni.telefon@holdina.ba
 
 
 

Prodaja nekretnine u vlasništvu INA, d.d..

HOLDINA d.o.o. Sarajevo

Azize Šaćirbegović 4b, 71000 Sarajevo

 

o b j a v l j u j e  
prodaju NEKRETNINE u vlasništvu INA, d.d.

  • Nekretnina se prodaje u zatečenom stanju kao knjižno vlasništvo.
  • Cijena za kupnju mora biti ponuđena u EUR.
  • Početna cijena nekretnine istaknuta je u EUR, a kupac plaća kupoprodajnu cijenu također u EUR.
  • Rok plaćanja kupoprodajne cijene je najduže do 60 (šezdeset) dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.
  • Kao garanciju za ozbiljnost ponuda, potrebno je uplatiti 10.000,00 EUR na žiro račun INA, d.d., Raiffeisen Bank d.d. Zagreb, IBAN broj HR70 2484 0081 1006 1948 3, poziv na broj: 076, a koji će cjelokupni uplaćeni iznos biti vraćen 15 (petnaest) dana od dana otvaranja ponuda na račun uplatitelja, ukoliko ista ne bude prihvaćena. Traženi iznos potrebno je uplatiti u EUR.
  • Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude za kupnju, INA, d.d. će zadržati uplaćeni iznos garancije.
  • Porez na promet nekretnina i sve ostale troškove u svezi s kupoprodajom i prijenosom vlasništva snosi kupac.

 
Ponude moraju sadržavati: 

1.     ime i prezime, JMBG ponuditelja i njegovo prebivalište (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta i ID broj (za pravne osobe), te aktivnu e-mail adresu;

2.     presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe), odnosno rješenje o upisu u sudski registar (za pravne osobe);

3.     dokaz o uplaćenoj garanciji;

4.     broj računa ponuditelja i naziv banke na koji će se vratiti uplaćena garancija;

5.     redni broj nekretnine u oglasu (62.), adresu i iskazanu površinu u m2 nekretnine za koju se daje ponuda za kupnju;

6.     ukupan iznos ponuđene cijene u EUR, kao i cijenu EUR/m2, te uvjete i način plaćanja za kupnju nekretnine.

 
Pisane ponude u zatvorenoj omotnici dostaviti na adresu:
 
INA – Industrija nafte, d.d.
PF Korporativnog centra
SEKTOR UPRAVLJANJA IMOVINOM I USLUGAMA
Ponuda za kupnju nekretnina – "NE OTVARATI"
Avenija Većeslava Holjevca 10
10 020  Z A G R E B


Rok za dostavu ponuda je 10. listopada 2014. godine.
 
Ponude će se javno otvarati 17. listopada 2014. s početkom u 10,00 sati u Središnjem poslovnom objektu INA, d.d. u Zagrebu, Avenija V. Holjevca 10, u dvorani na mezaninu, te otvaranju ponuda koje vodi Povjerenstvo, mogu prisustvovati ponuditelji ponuda.
 
O rezultatima, sudionici će biti pisano obaviješteni na dostavljenu e-mail adresu.
 
Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o kupoprodaji u roku od 60 (šezdeset) dana od dana odabira.
 
Dodatne obavijesti i dogovor o pregledu nekretnine mogu se dobiti na telefone:
061/212-363


INA, d.d. zadržava pravo na temelju ocjene povoljnosti ponude prihvatiti ponudu ili ne prihvatiti niti jednu ponudu, kao i pozvati na drugi krug nadmetanja.
 
Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe s područja Bosne i Hercegovine i inozemstva.


ADRESA NEKRETNINE: Sarajevo, Azize Šaćirbegović 4b
OPIS NEKRETNINE: poslovna zgrada i zemljište
POVRŠINA u m2: 1.003,10 poslovna zgrada
                                 611,00 zemljište

VLASNIČKI PODACI: z.k.ul. 8428, z.k.č. 467/123, 467/124, k.o. Dolac
KOORDINATE: 43°84'84.02"N 18°37'89.36"E
POČETNA PRODAJNA CIJENA EUR: 999.791,77
FOTOGRAFIJE I DOKUMENTI


 
© HOLDINA d.o.o. Sarajevo