Izdavanje nekretnine - Bugojno

O G L A S
za najam putem javnog natječaja nekretnina u vlasništvu Društva HOLDINA d.o.o. Sarajevo
 
Najmodavac: HOLDINA d.o.o.Sarajevo
Adresa sjedišta: Azize Šaćirbegović 4b, Sarajevo
 
 
Predmet natječaja su slijedeće nekretnine:
 
POSLOVNI PROSTORI u Čaušlije bb Bugojno (u sklopu HOLDINA Benzinske stanice Bugojno), i to:
  • posebni dio poslovnog prostora – CAFFE BAR – u površini od 72 m2
  • posebni dio poslovnog prostora – AUTOPRAONICA – u površini od 107 m2
  • posebni dio poslovnog prostora – AUTOSERVIS – u površini od 200 m2
poslovni prostori se izdaju bez opreme.
 
Uslovi:
  • Pravo podnošenja ponuda imaju sva fizička i pravna lica s područja Bosne i Hercegovine i inostranstva, a koja u predmetnom poslovnom prostoru neće obavljati privrednu djelatnost koja je u koliziji sa djelatnošću HOLDINE
  • Ponude je moguće dostaviti za sve poslovne prostore ili pojedinačno.
  • Iznajmljivanje je moguće ugovoriti na duži period, potrebno je navesti u ponudi minimalan period trajanja ugovora o najmu.
  • Prvenstvo kod odabira najpovoljnije ponude ima ponuđač koji ponudi najvišu cijenu najma.
  • Odabrani ponuđač dužan je sklopiti sa Društvom Ugovor o najmu u roku od 30 (trideset) dana od dana odabira. Zakupac preuzima u posjed poslovne prostore  po sklapanju i obostranom potpisivanju ugovora kojim se reguliraju međusobni odnosi, prava i obveze.
  • Svi troškovi koji nastanu u postupku realizacije projekta padaju na teret zakupca, uključujući i troškove sklapanja notarskog ugovora
Pisane ponude u zatvorenoj omotnici dostaviti na adresu:
HOLDINA d.o.o. Sarajevo
Azize Šaćirbegović 4b
71000 Sarajevo
Ponuda za najam nekretnina, poslovni prostori Bugojno – "NE OTVARATI" N/P Prodajna operativa
 
Rok za dostavu ponuda je 01.07.2020. godine.
Ponude za najam moraju sadržavati: ime i prezime, JMBG ponuđača i njegovo prebivalište (za fizička lica) odnosno naziv firme s adresom sjedišta i ID broj (za pravna lica), te aktivnu e-mail adresu; kopiju lične karte (za fizička lica), odnosno rješenje o upisu u sudski registar (za pravna lica); iznos ponuđene cijene najma za svaki poslovni prostor pojedinačno u KM, te uslove i način plaćanja zakupa.
Pristigle ponude će biti javno otvorene 07.07.2020. (utorak) s početkom u 11:00 sati u sjedištu HOLDINA d.o.o. Sarajevo, ulica Azize Šaćirbegović 4b. Otvaranju ponuda koju vodi Komisija mogu prisustvovati svi ponuđači koji dostave dokaz o dostavljenoj ponudi.
 
O rezultatima nadmetanja ponuđači će biti pismeno obavješteni na dostavljenu e-mail adresu.

Sve informacije u vezi ovog najma se mogu dobiti radnim danima od 8:00–16:30 sati od kontakt osobe:
Poslovni prostori u sklopu BS Bugojno
Tarik Švraka
Mob:+387 61 991 937
e-mail adresa:tarik.svraka@holdina.ina.hr
 
Ponuđači koji žele da izvrše uvid u stanje poslovnih prostora prije dostavljanja ponude mogu to učiniti u sljedećim terminima:
  • termin obilaska: svakodnevno, u periodu od 08.00h do 17.00h.
 
Obavezna je prethodna najava kontakt osobi (ovlaštena osoba HOLDINE) za informacije najkasnije 24 sata prije termina obilaska.
Nakon završenog obilaska, ponuđač i ovlaštena osoba će potpisati izjavu u kojoj se precizira da je ponuđač upoznat sa kompletnim stanjem na predmetnoj lokaciji. Ova potpisana izjava se predaje uz ponudu.
Društvo zadržava pravo poziva na dodatne krugove natječaja sa ponuđačima iz prvog kruga, pravo na poništenje oglasa u bilo kojoj fazi nadmetanja i nije obavezan nadoknaditi troškove učesnicima nadmetanja. Dodatno, Društvo zadržava pravo ne izabrati nikog od ponuđača ukoliko ne budu zadovoljeni uslovi, te nije obavezan saopštiti razloge odluke.