Upravljačka struktura

Kompanijom upravlja Uprava Društva na čelu sa predsjednikom Uprave.

Slavko Sić, predsjednik Uprave /Direktor Društva/Izvršni direktor za maloprodaju

Zlatko Galešićčlan Uprave /Izvršni direktor za komercijalne poslove i logistiku

Raisa Ratkovićčlanica Uprave /Izvršna direktorica za finansije