Zakup Holdina nekretnine u Doboju

OGLAS
za davanje u zakup putem natječaja nekretnine
 
Zakupodavac: HOLDINA d.o.o. Sarajevo
Adresa - sjedište Društva: Azize Šaćirbegović 4b, 71 000 Sarajevo

Predmet natječaja je sljedeća nekretnina:
BENZINSKA STANICA SA PRIPADAJUĆIM ZEMLJIŠTEM na adresi Vila bb Doboj Makljenovac

Uslovi sudjelovanja u natječaju:
  • Pravo podnošenja ponuda imaju sva pravna lica registrirana na području Bosne i Hercegovine.
  • Prvenstvo kod odabira najpovoljnije ponude ima ponuđač koji ponudi najvišu cijenu zakupa.
  • Zakupac preuzima u posjed poslovni objekt po sklapanju i obostranom potpisivanju ugovora o zakupu kojim se reguliraju međusobni odnosi, prava i obveze.
  • Svi troškovi koji nastanu u postupku realizacije zakupa padaju na teret Zakupca.
Pisane ponude u zatvorenoj omotnici dostaviti na adresu:
HOLDINA d.o.o. Sarajevo
Azize Šaćirbegović 4b Sarajevo
Ponuda za zakup nekretnine – "NE OTVARATI"
N/P Nabava i upravljanje imovinom i uslugama 

Rok za dostavu ponuda je 18.11.2022. godine.

Oglas i natječajnu dokumentaciju ponuđači mogu preuzeti na slijedećim linkovima:

Oglas
Natječajna dokumentacija

Sve informacije u vezi ovog najma se mogu dobiti radnim danima od 08:00–16:30 sati od kontakt osobe:
Azra Bukva
Tel: + 387 33 778 640  
Mob: + 387 61 210 786 
e-mail adresa: azra.bukva@holdina.ba